วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2550

การเจรจา


บทบาทสมมุติของผู้เข้ารับการประชุมเชิงปฎิบัติการ
ในเรื่องการเจรจาไกล่เกลี่ยซึ่งจ.ส.อ.บุญสม อะละมาลา
ครูของโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ได้เข้าร่วมกิจกรรม
และจะนำมาขยายผลในสถานศึกษา ในภาคเรียนที่
2/50 นี้

วันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2550

ผู้บริหารกับการแก้ปัญหาความขัดแย้งในสถานศึกษา


พันเอกสุชาต จันทรวงศ์ ครูใหญ่ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ บูรณวิทยา ผู้นำแห่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สู่เทคโนโลยีที่ทันสมัย เข้ารับการอบรมสัมมนาในหัวข้อเรื่อง One -Day Workshop: Conflict Resolution
Education - A World of Possibilities วันที่ 1 - 3 ตุลาคม 2550 ณ ห้องประชุมใหญ่ สหประชาชาติ โดยกระทรวงศึกษาธิการและสถาบันพระปกเกล้า

ความขัดแย้งในสถานศึกษา


ความรู้เบื้องต้นของการจัดการการศึกษาด้านความขัดแย้งในสถานศึกษา โดย Tricia s Jones,Ph.D ร.ร.ทบอ.บูรณวิทยา ได้ส่ง จ่าสิบเอกผดุงศักดิ์
ภัตติชาติ ครูแนะแนว เข้ารับการประชุมเชิงปฎิบัติการ ในระหว่างวันที่
1 - 3 ตุลาคม 2550

วันอังคารที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2550

โลกแห่งความเป็นไปได้


การเจรจาไกล่เกลี่ยในสถานศึกษา สถาบันพระปกเกล้าได้จัดการประชุมเชิงปฎิบัติการ
เรื่อง การจัดการศึกษาเกี่ยวกับความขัดแย้งในสถานศึกษา ในวันที่ 1 - 3 ตุลาคม 2550
ณ ห้องconference ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร